Stadgar för Öijareds golfklubb

Stiftad den 6 oktober 1958 och med hemort på Öijared i Lerums kommun.

Stadgarna reviderades 2013-11-12.

Allmänna bestämmelser

§1 | Ändamål
ÖiGK har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens verksamhetsidé.

§2 | Sammansättning
ÖiGK består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar.

§3 | Tillhörighet mm
ÖiGK är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). ÖiGK tillhör Göteborgs golfdistriktsförbund (GGF) och Göteborgs distriktsidrottsförbund (GDIF).
ÖiGK är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av RF:s, SGF:s, GGF:s eller GDIF:s styrelse är ÖiGK skyldig att ställa klubbens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

§4 | Beslutande organ
ÖiGK:s beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

§5 | Firmateckning
ÖiGK:s firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en särskilt utsedd person.

§6 | Verksamhets- och Räkenskapsår
ÖiGK:s verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Styrelsens arbetsår omfattar tiden mellan ordinarie vårmöten.

§7 | Stadgetolkning
Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är förutsett i stadgarna, avgörs frågan av nästkommande årsmöte eller i trängande fall av styrelsen.

§8 | Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet givna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Beslut om ändring av föreningens stadgar skall alltid insändas till SGF. SGF har härvid rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot SGF:s eller RF:s stadgar eller på annat sätt anses vara olämpliga.

§9 | Upplösning av ÖIGK
För upplösning av ÖiGK krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av ÖiGK skall anges att ÖiGK:s nettotillgångar skall användas till bestämt golffrämjande ändamål.

Beslutet jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar skall omedelbart sändas till SGF.

ÖIGK:s medlemmar

§10 | Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den till vilken styrelsen överlämnat beslutanderätten härom. Ansökan om medlemskap får avslås endast om särskilda skäl föreligger såsom hänsyn till arten eller omfattningen av ÖiGK:s verksamhet eller om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta klubbens ändamål och intressen. Ansökan för också avslås om sökanden tidigare varit medlem och utträtt enligt 11 § 2:a stycket och inte till ansökan fogat de uteblivna inbetalningarna som föranlett utträdet.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas och vad sökanden har att iaktta enligt RF:s stadgar om han/hon önskar överklaga beslutet. Beslutet skall inom 3 dagar skriftligen avsändas till den som fått avslag på sin ansökan.
Genom beslut på årsmötet får person på förslag av styrelsen kallas till hedersmedlem i ÖiGK.

§11 | Utträde

Medlem, som vill utträda ur ÖiGK, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen senast 31 december året innan utträde skall ske. Medlem med avtal om tolv månatliga avgiftsbetalningar som vill utträda ur ÖiGK skall senast 3 månader före avtalets utgång skriftligen anmäla utträde till styrelsen och anses då efter avtalets utgång ha lämnat ÖiGK.

Medlem, som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot ÖiGK, får anmodas att göra detta inom 30 dagar efter det han/hon mottagit skrivelse härom. Underlåts detta och beviljas inte anstånd av styrelsen skall medlemmen anses ha anmält sitt utträde ur ÖiGK.

§12 | Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur ÖiGK av annan anledning än att medlemmen motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen. Härvid skall beaktas om varning tidigare tilldelats medlemmen. Föreligger inte tillräckliga skäl för uteslutning tilldelas medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, därvid medlemmen skall underrättas om skälen till den tilltänkta åtgärden. Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen. Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst 6 månader, från dagen för beslutet.

I beslut enligt ovan skall skälen redovisas samt vad medlemmen har att iaktta enligt RF:s stadgar vid ett överklagande. Beslutet skall avfattas skriftligen och inom 3 dagar sändas till den beslutet avser.

§13a | Medlemmens rättigheter och skyldigheter

Medlem i ÖiGK

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • har rätt till information om klubbens verksamhet
 • medlemsavgift ska betalas av alla medlemmar med undantag för ständiga medlemmar med kontrakt
 • skall följa ÖiGK:s stadgar och de beslut som fattats av klubbens organ samt följa de i § 3 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut
 • får inte, utan ÖiGK:s medgivande, till annan överlåta eller upplåta rättighet som följer av medlemskapet
 • skall betala de avgifter som beslutats vid årsmöte
 • har inte rätt till del av ÖiGK:s behållning eller egendom vid upplösning av klubben

Hedersmedlem, kallad och ständig medlem är befriad från avgifter.

§13b | Spelrättighet

Rätt att spela på klubbens banor har dels:

 • medlemmar som innehar spelrättsbevis
 • juniormedlemmar
 • andra medlemmar som enligt beslut äger rätt till spel
  dels:
 • greenfeegäster
 • den som av annat skäl är berättigad till spel på banan

§13c | Spelrättsbevis

Ett spelrättsbevis upplåts genom anteckning i spelrättsregistret. Spelrättsbevis ska utställas på personen i fråga (spelrättshavaren). Spelrättsregistret ska, för varje medlem som innehar spelrättsbevis eller till den person spelrättsbevis upplåtits, innehålla uppgifter om dennes namn och Golf-ID samt spelrättsbevisets nummer.

Närmare bestämmelser om spelrättsbevis och innehavares rättigheter och skyldigheter finns i 'Bestämmelser för innehavare av spelrättsbevis.

§14 | Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i ÖiGK:s idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten. Medlem får, om inte ÖiGK:s styrelse, beslutat annat, delta i tävling eller uppvisning enligt de bestämmelser, som utfärdats av SGF.

Ordinarie årsmöten och extra årsmöten

§15 | Ordinarie årsmöte - Tidpunkt och Kallelse

Ordinarie årsmöten, som är ÖiGK:s högsta beslutande organ, hålls en gång per år och avhandlar kommande års verksamhetsplan samt budget. Mötet avhandlar även avhandlar verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelser, valberedningens förslag samt inkomna motioner. Mötena hålls på tid och plats som styrelsen bestämmer, dock senast 30 april. Kallelser med förslag till föredragningslista skall senast 3 veckor före årsmötet tillsändas medlemmarna via mail och anslås på ÖiGK:s hemsida samt anslagstavla i klubbhuset. Styrelsens yttrande över inkomna motioner skall senast 1 vecka före årsmötena finnas tillgängliga på plats, som anges i kallelsen och tillhandahållas på årsmötet.

§16 | Förslag till ärenden att behandlas av ordinarie årsmöte

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmötet.

Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast åtta (8) veckor före årsmötet.

Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.

§17 | Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt

Rösträtt på årsmötet har medlem, som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot ÖiGK och under mötesåret fyller lägst 15 år. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt, har yttrande- och förslagsrätt på mötet. Närvarande representanter för RF, GDIF, SGF och GGF har yttranderätt på mötet.

§18 | Beslutsförhet

Årsmötet är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande på mötet.

§19 | Beslut och omröstning

Beslut fattas med ja- eller nejrop eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Beslut efter ja- eller nej-rop (utan omröstning) är fattat med acklamation. Beslut enligt 8 och 9 §§ avgörs med där angiven röstmajoritet (kvalificerad majoritet). Beslut avseende val avgörs så att den/de väljs, som erhåller högsta antalet avgivna röster (enkel relativ majoritet). Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster (enkel absolut majoritet). Omröstning sker öppet, dock att val skall ske slutet, om röstberättigad medlem begär detta. Vid omröstning, som ej avser val, gäller vid lika röstetal det förslag, som biträds av mötets ordförande, om han/hon är röstberättigad. Är så inte fallet avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

§20 | Valbarhet

Valbar till ÖiGK:s styrelse och valberedning är röstberättigad medlem i klubben. Arbetstagare inom klubben får inte väljas till ledamot av styrelse eller till revisor i ÖiGK. Styrelse och valberedning skall bestå av såväl kvinnor som män. I övrigt skall klubben verka för att kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås.

§21 | Ärenden vid ordinarie årsmöte

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

Fastställande av röstlängd för mötet.

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

Fastställande av föredragningslista.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret samt årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

Behandling av ärenden som väckts av styrelsen.

Behandling av i rätt tid inkomna motioner.

Fastställelse av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

Fastställande av medlemsavgifter för det kommande verksamhetsåret.

Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen för nästkommande verksamhetsår.

Val av klubbens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av 1 år.

Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.

Val av två revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta. Väljas bör personer som är väl bevandrade i redovisningsmässiga och revisionsmässiga förhållanden.

Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år.

Övriga frågor.

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

§22 | Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan begäran skall ske skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag om föredragningslista och ev handlingar skall senast 7 dagar före årsmötet tillsändas medlemmarna och anslås på ÖiGK:s anslagstavla. Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt och om beslutförhet på extra årsmöte gäller vad som sägs i §§ 17 och 18.

Valberedning

§23 | Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordförande och 4 övriga ledamöter. Årsmötet väljer ordförande och 2 ledamöter, styrelsen och spelkommittén vardera 1 ledamot. Olika åldersgrupper bör finnas representerade. Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begär det. Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet till styrelsen överlämna sitt förslag.

Revision

§24 | Revision

Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan årsmöten granska styrelsens arbete. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av ÖiGK:s räkenskaper, årsmöte- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. ÖiGK:s räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast 5 veckor före årsmötet. Revisorerna skall i enlighet med god revisionssed granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 3 veckor före årsmötet.

Styrelsen

§25 | Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt minst 4 högst 8 övriga ledamöter samt minst en högst två suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs. Vid förfall för ledmot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår styrelsemedlem före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt den av årsmötet fastställda turordningen för tiden till och med nästföljande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han/hon får utses till befattning inom styrelsen.

§26 | Åligganden

När årsmötet inte är samlat är styrelsen klubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter.

Styrelsen skall inom ramen för RF:s, SGF:s och dessa stadgar svara för klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att:

tillse att ÖiGK följer gällande lagar och bindande regler;

verkställa av årsmötet fattade beslut;

planera, leda och fördela arbetet inom klubben;

ansvara för och förvalta klubbens medel samt redovisa dessa enligt god redovisningssed;

lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed;

förbereda årsmöte och annat allmänt möte.

Ordföranden är ÖiGK:s officiella representant och skall leda styrelsens förhandlingar och arbete. Vid ordförandens förfall skall vice ordföranden eller annan som styrelsen utser träda in i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

§27 | Kallelse, Beslutsförhet och Omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det. Kallelse till sammanträde skall i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter med uppgift om vilka ärenden som skall behandlas vid sammanträdet. Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden. Avvikande mening skall antecknas till protokollet. Protokoll skall föras i nummerföljd.

§28 | Överlämnande av beslutanderätten

Styrelsen får överlämna sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté, annat organ inom klubben, enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.