Regler & Hcpkommittén

Regler & Hcp

Mål som Regel och hcp-kommittén ska verka för:

Att våra banor är tydligt och bra uppmärkta.Att inför varje säsong se över lokala regler.

Att kontinuerligt erbjuda utbildning för klubbens medlemmar när det gäller regler och golfvett.

Att alla medlemmar har rätt handicap, genom årlig revidering under vinterhalvåret.

Om du har frågor eller vill komma med förslag, skicka gärna ett mail till info@oijared.se.

Årlig Handicaprevision

Inför varje säsong görs en "enskild revision" av medlemmarnas exakta handicap. Minimikravet på antal ronder, för att kunna göra en bedömning, är som tidigare åtta. Om en spelare har minst fyra reg. handicapronder från föregående år (men inte åtta), räknas eventuella ronder från året dessförinnan med, för att komma upp i erforderligt antal. Vid bedömning för höjning/sänkning vid den årliga revisionen, jämförs spelarens medianresultat med det förväntade genomsnittsresultatet i spelarens handicapgrupp. Om differensen mellan mediantalet och hcp-gruppens kravtal är större än 3,0 resp. 5,0, kan höjning/sänkning av det exakta handicapet bli aktuell. Då höjs/sänks ditt hcp med 1,0 resp. 2,0, beroende på om det egna talet är högre eller lägre. Vid eventuella frågor kan du mejla till Börje Filipsson.

Regler för golfspel 2016

Regler för Golfspel är det regelverk som vi till vardags kallar för "golfreglerna", d v s de regler som styr spelet golf i dess konkreta manifestation. De handlar om allt som kan tänkas uppkomma i samband med golfspel (t ex klubbor, spelarens ansvar för scorekortet, övningsspel, droppning av bollen och vattenhinder) och syftar till att, i vart fall till viss del, göra golfen så rättvis som möjligt.

Grunden för Regler för Golfspel revideras med jämna mellanrum (senast den 1 januari 2016).

Till hjälp i samband tolkningen och tillämpningen av Regler för Golfspel publicerar R&A, som ju är det organ som tillsammans med USGA beslutar om lydelsen av och definitivt tolkar golfreglerna, ett slags "fall-samling" med avgöranden och tolkningar baserade på praktiska fall i tillämpningen av golfreglerna som verkligen inträffat - en del skulle nog kalla detta för prejudikatsamling eftersom man genom att samla tolkningen av golfreglerna på detta sätt lägger grunden för hur det är tänkt att grundreglerna ska tolkas och tillämpas - samlingen har titeln "Decisions on the Rules of Golf". Denna samling av decisions publiceras vart annat år och utgör alltså ett helt avgörande komplement till publikationen Regler för Golfspel.

Klicka här för att ta del av Regelboken 2016

Markering av våra banor

Markeringen av våra banor sker på städdagarna på våren. Vid behov kan det bli aktuellt att ändra på vissa markeringar även under en spelsäsong. Därför kan det ibland bli så att banguiden inte stämmer med den faktiska banmarkeringen. Banguiden kommer i så fall att uppdateras till kommande säsong. Banguider finns för nedladdning under rubriken 'Banor'.

Lokala regler

Lokala regler kan i princip delas i tre kategorier; generella för alla klubbar i Sverige, lokala långsiktiga för en viss klubb och tillfälliga för en viss klubb.

Generella lokala regler fastställda av SGF och som gäller på alla banor anslutna till SGF. Generella lokala regler har lång giltighetstid som ofta sammanfaller med den gällande versionen av Regler för Golfspel (RoG). De generella lokala reglerna bör anslås.

Öijareds lokala regler skall förklara och förtydliga våra långsiktiga regler. Exempel på detta är lättnad för sprinklerlock. Det kan finnas lokala regler för endast ett av hålen. Exempel på detta är utslaget på hål 18 på Nya banan. Våra lokala regler finns tryckta på banguiderna och bör revideras inför varje säsong. De finns även publicerade på vår hemsida under 'Banor'.

Öijareds tillfälliga lokala regler bestäms inte av domarkommittén utan av den spelansvarige på klubben. Den spelansvarige har även rätt att stänga av hela banan för spel ifall han/hon inte kan skydda banan tillräckligt med hjälp av en tillfällig lokal regel och MUA-markeringar. Dessa regler finns anslagna på anslagstavlan inne i klubbhuset och vid första tee. Även tävlingsledningen för en officiell klubbtävling har rätt att utfärda tillfälliga lokala regler t.ex. lägesförbättring och MUA-markeringar, vilket de måste i så fall informera alla spelarna om.

Handicapgrundande rundor:
Alla tävlingsronder i singelspel samt sällskapsronder på bättre resultat än aktuellt hcp, som spelas med officiella lokala regler enligt ovan, är handicapgrundande.

Handicap

Svenska golfförbundet kräver att alla klubbar har en kommitté som granskar och justerar alla medlemmars handicap, annars kan klubbens samtliga medlemmar bli avvisade från tävlingar på andra banor. Granskningen kommer att utföras vintertid och baseras på uppgifter i GIT. Nya regler för handicaprevision från och med 2012 hittar du här.

EGA Handicapregler 2016

Kontakt

Hcpansvarig:
Börje Filipsson | 0302-30074| skicka e-post

Läs mer