Regel- och hcpsektion

Mål för Regel- och hcpsektionen:

Att våra banor är tydligt och bra uppmärkta.
Att inför varje säsong se över lokala regler.
Att kontinuerligt erbjuda utbildning för klubbens medlemmar när det gäller regler och golfvett.
Att alla medlemmar har rätt handicap, genom årlig revidering under vinterhalvåret.

Regler för golfspel 

Grunden för Regler för Golfspel revideras med jämna mellanrum. Den senaste, mycket omfattande revisionen gäller från 2019. De nya reglerna innehåller nya termer och definitioner om vad de olika områdena på banan kallas och också flera nya sätt som spelet ska spelas på. Reglerna har också fått en ny struktur. Det finns nu 24 regler mot tidigare 34.
De nya reglerna beskrivs i följande handlingar:

1. Regler för Golfspel. Spelarens utgåva. På svenska i A6-format. Kan köpas vid tävlingsexpeditonen. 40 kr
2. Regler för Golfspel. På svenska i A5-format. Den är något utförligare än spelarutgåvan. Kan köpas vid tävlingsexpeditionen. 70 kr
3. Official Guide to the Rules of Golf. På engelska. Fördjupade kommentarer till reglerna. Instruktioner för tävlingar (Committee Procedures). Exempel på formulering av Lokala Regler.
4. App från R&A (Svart ikon) Svenska kan väljas som språk. Innehåller allt från böckerna ovan. Kan laddas ner gratis.
5. R&A:s hemsida innehåller samma som punkt 4 ovan. Se också länken nedan.

Markering av våra banor

Markeringen av våra banor sker innan banorna öppnas på våren. Vid behov kan det bli aktuellt att ändra på vissa markeringar även under en spelsäsong. Därför kan det ibland bli så att banguiden inte stämmer med den faktiska banmarkeringen. Banguiden kommer i så fall att uppdateras till kommande säsong. Banguider finns för nedladdning under respektive bana.

Lokala regler

Det finns lokala regler som gäller hela säsongen och tillfälliga som bara gäller tidvis.

Öijareds lokala regler skall beskriva vad som är speciellt för våra banor. Våra lokala regler revideras inför varje säsong och ska godkännas av GGF. De får inte strida mot Regler för Golfspel.

Lokala Regler 2021

Öijareds tillfälliga lokala regler bestäms inte av domarkommittén utan av den spelansvarige på klubben. Den spelansvarige har även rätt att stänga av hela banan för spel ifall han/hon inte kan skydda banan tillräckligt med hjälp av en tillfällig lokal regel och MUA-markeringar. Dessa regler finns anslagna på anslagstavlan inne i klubbhuset och vid första tee. Även tävlingsledningen för en officiell klubbtävling har rätt att utfärda tillfälliga lokala regler t.ex. lägesförbättring och MUA-markeringar, vilket de i så fall måste informera alla spelarna om. 

Regelvandring

Under året planerar vi ett antal regelvandringar utomhus där vi går igenom olika spelsituationer med tillhörande tillämpningar av reglerna. Dessa vandringar kommer att annonseras i tävlingskalendern på golf.se på samma sätt som Öijareds tävlingar. Anmälan sker då som på tävlingar.

Om någon grupp önskar en regelvandring eller en regellektion, kontakta Regel- och hcpsektionen.

Regelboken

Läs regelboken här.

Handicaprevision

Den årliga hcprevisionen har genomförts och man finner då att vår klubb som övriga golfsverige har registrerat ca 60 % av våra ronder. Vissa något fler och andra lite färre. Önskvärt är ju att vi kommer upp i ännu fler registrerade ronder. Vår spelhcp kommer då att ännu bättre motsvara vår spelstandard.

Registrera alltid dina ronder samma dag de spelas. Då påverkas PCC (Playing Conditions Calculation) som vid ogynnsamma/gynnsamma förhållanden ökar alt. minskar slag och poäng med 1-2 enheter.

Handicapgrundande ronder är allt spel som omfattar minimum 9 hål spelade enligt golfreglerna. Detta gäller alla spelare numera, oavsett hcp. Tidigare hcp-grupper är borttagna.

Om en rond avbryts för t.ex. mörker, åska, sjukdom mm, adderas poäng till ditt spelade resultat. Spelar du 9 hål läggs 17 poäng till ditt uppnådda resultat. Vid spel som omfattar 10-13 hål förfares på samma sätt, dvs 1 poäng dras från ditt idealresultat på resterande, ospelade hål. Eller 1 slag adderas på ditt nettopar för spelet på de resterande hålen. Spelar du 14 hål eller fler så adderas nettopar eller 2 poäng/hål till ditt spelade resultat.

Information om hcpsystemet finner du läsa på Min Golf.  

Om du har haft ett längre uppehåll i din golf kan en enskild revision göras under året. Likaså vid ändrade kroppsliga eller medicinska förhållanden eller något liknande problem.
Skulle du göra något misstag vid registreringen av ditt resultat kan detta raderas och därefter kan registreringen rättas till. Kan göras av klubben eller hcpansvarig med tillgång till GIT.

Handicap

Svenska golfförbundet kräver att alla klubbar har en kommitté som granskar och justerar alla medlemmars handicap, annars kan klubbens samtliga medlemmar bli avvisade från tävlingar på andra banor. Granskningen kommer att utföras vintertid och baseras på uppgifter i GIT.

Kontakt

Regelansvarig
Hans Olof Johansson

073-0775238

Klubbens distriktsdomare
Hans Olof Johansson

Anne Thilander Klang

Pär Ohlin

Viveca Johansson

Hcp-ansvarig
Börje Filipsson

070-6911665