Regelsektion

Mål för Regelsektionen:

Att våra banor är tydligt och bra uppmärkta. Att inför varje säsong se över lokala regler. Att kontinuerligt erbjuda utbildning för klubbens medlemmar när det gäller regler och golfvett.
Att alla medlemmar har rätt handicap, genom årlig revidering under vinterhalvåret.

Regler för golfspel 

Grunden för Regler för Golfspel revideras med jämna mellanrum. Ny, mycket omfattande, revision gäller från 2019.

De nya reglerna innehåller nya termer och definitioner om vad de olika områdena på banan kallas och också flera nya sätt som spelet ska spelas på. Reglerna har också fått en ny struktur. Det finns nu 24 regler mot tidigare 34.

De nya reglerna beskrivs i följande handlingar:

1. Regler för Golfspel. Spelarens utgåva.

På svenska i A6-format. Kan köpas vid tävlingsexpeditonen. 40 kr

2. Regler för Golfspel.

På svenska i A5-format. Den är något utförligare än spelarutgåvan. Kan köpas vid tävlingsexpeditionen. 70 kr

3. Official Guide to the Rules of Golf.

På engelska. Fördjupade kommentarer till reglerna.
Instruktioner för tävlingar (Committee Procedures).
Exempel på formulering av Lokala Regler.

4. App från R&A (Svart ikon)
Svenska kan väljas som språk.
Innehåller allt från böckerna ovan.
Kan laddas ner GRATIS.

5. R&A:s hemsida innehåller samma som punkt 4 ovan. Se också länken nedan.

 

Markering av våra banor

Markeringen av våra banor sker innan banorna öppnas på våren. Vid behov kan det bli aktuellt att ändra på vissa markeringar även under en spelsäsong. Därför kan det ibland bli så att banguiden inte stämmer med den faktiska banmarkeringen. Banguiden kommer i så fall att uppdateras till kommande säsong. Banguider finns för nedladdning under respektive bana.

Lokala regler

Lokala regler kan i princip delas i tre kategorier; generella för alla klubbar i Sverige, lokala långsiktiga för en viss klubb och tillfälliga för en viss klubb.

Generella lokala regler fastställda av SGF, gäller på alla banor anslutna till SGF.

Generella lokala regler har lång giltighetstid som ofta sammanfaller med den gällande versionen av Regler för Golfspel (RoG). De generella lokala reglerna skall anslås.

Öijareds lokala regler skall förklara och förtydliga våra långsiktiga regler. Exempel på detta är lättnad för sprinklerlock. Det kan finnas lokala regler för endast ett av hålen. Exempel på detta är utslaget på hål 18 på Nya banan. Våra lokala regler finns tryckta på banguiderna och skall  revideras inför varje säsong. De finns även publicerade på vår hemsida under ’Banor’.

Öijareds tillfälliga lokala regler bestäms inte av domarkommittén utan av den spelansvarige på klubben. Den spelansvarige har även rätt att stänga av hela banan för spel ifall han/hon inte kan skydda banan tillräckligt med hjälp av en tillfällig lokal regel och MUA-markeringar. Dessa regler finns anslagna på anslagstavlan inne i klubbhuset och vid första tee. Även tävlingsledningen för en officiell klubbtävling har rätt att utfärda tillfälliga lokala regler t.ex. lägesförbättring och MUA-markeringar, vilket de måste i så fall informera alla spelarna om.

Regelvandring

Under året planerar vi ett antal regelvandringar utomhus där vi går igenom olika spelsituationer med tillhörande tillämpningar av reglerna.  Dessa vandringar kommer att annonseras i tävlingskalendern på golf.se på samma sätt som Öijareds tävlingar. Anmälan sker då som på tävlingar.

Om någon grupp önskar en regelvandring eller en regellektion, kontakta Regelsektionen.

Nya regler 2019

Inför säsongen 2019, då helt nya regler introduceras, kommer vi att ha utbildningar.

Under hösten 2018 har utbildning av utbildare skett. Under vinter och vår 2019 sker breddutbildning i lektionsform.

Regelboken 2019

Läs regelboken här.

Årlig Handicaprevision

Inför varje säsong görs en ”enskild revision” av medlemmarnas exakta handicap. Minimikravet på antal ronder, för att kunna göra en bedömning, är som tidigare åtta. Om en spelare har minst fyra reg. handicapronder från föregående år (men inte åtta), räknas eventuella ronder från året dessförinnan med, för att komma upp i erforderligt antal. Vid bedömning för höjning/sänkning vid den årliga revisionen, jämförs spelarens medianresultat med det förväntade genomsnittsresultatet i spelarens handicapgrupp. Om differensen mellan mediantalet och hcp-gruppens kravtal är större än 3,0 resp. 5,0, kan höjning/sänkning av det exakta handicapet bli aktuell. Då höjs/sänks ditt hcp med 1,0 resp. 2,0, beroende på om det egna talet är högre eller lägre. Vid eventuella frågor, kontakta Börje Filipsson.

Handicapgrundande rundor

Alla tävlingsronder i singelspel är handicapgrundande rundor. Dessutom sällskapsrundor som föranmälts som hcp-grundande. Det räcker att göra till medspelare på 1:a tee. Rundor skall spelas enligt reglerna och med godkänd markör, hcp 36 eller lägre.

Handicap

Svenska golfförbundet kräver att alla klubbar har en kommitté som granskar och justerar alla medlemmars handicap, annars kan klubbens samtliga medlemmar bli avvisade från tävlingar på andra banor. Granskningen kommer att utföras vintertid och baseras på uppgifter i GIT. Nya regler för handicaprevision från och med 2012 hittar du här.

Stora förändringar i golfens hcp-system år 2020

Från år 2020 kommer våra handicap att beräknas utifrån poängresultatet av de åtta bästa ronderna av de tjugo sist spelade. Detta medför de flesta ett något högre hcp än i dag.

Detta innebär att våra hcp, vid ingången av 2020, baseras på resultat från år 2019. Har vi inte 20 ronder detta år kommer även resultat från 2018 att användas. För att få ett så rättvisande hcp som möjligt, är det mycket viktigt att vi registrerar alla ronder som vi spelar under åren 2018 och 2019 och givetvis i fortsättningen därefter. Då kommer våra förutsättningar i tävlingar och annat att våra så rättvisande och rättvisa som möjligt.

Om du har frågor eller vill komma med förslag, kontakta info@oijared.se

Kontakt

Regelansvarig
Hans Olof Johansson 

Klubbens distriktsdomare
Hans Olof Johansson

Anne Thilander Klang

Pär Ohlin

Hcp-ansvarig
Börje Filipsson 0302-30074